Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หนังสือ Corporate SDG Impact

From Purpose to Performance

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน กำลังเปลี่ยนถ่ายจากการมุ่งสนองประโยชน์แก่เจ้าของทุนหรือเฉพาะผู้ถือหุ้นของกิจการ มาสู่การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ภายใต้กระแสที่เรียกว่า “Stakeholder Capitalism” หรือ วิถีทุนนิยมที่เอื้อต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระบบเศรษฐกิจ ทั้งกลุ่มพนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมโดยรวม ด้วยการผสานประโยชน์ที่แตกต่างของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียให้ได้ดีที่สุด และให้เป็นไปในทิศทางที่เสริมความรุ่งเรืองของบริษัทในระยะยาว

ธุรกิจที่จะดำเนินการตามวิถีนี้ จะต้องมีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่า “Corporate Purpose” หรือ ความมุ่งประสงค์ของกิจการ ซึ่งถือเป็นเจตจำนงที่องค์กรต้องแสดงให้สาธารณชนได้รับทราบว่า เหตุใดเราจึงยังคงอยู่ (Why do we exist?) หรือธุรกิจเราอยู่เพื่อทำสิ่งใดที่เป็นความมุ่งประสงค์หลัก ใช่การแสวงหากำไรสูงสุดหรือไม่ หรือเป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม และคุณค่าที่กิจการจะส่งมอบมีความสอดคล้องกับสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์กรมากน้อยเพียงใด

การกำหนดความมุ่งประสงค์ของกิจการ จำเป็นต้องสอดรับกับความเคลื่อนไหวของพัฒนาการด้านความยั่งยืนในระดับสังคม รวมถึงการตอบสนองต่อเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ผ่านกระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบ SDG-in-process โดยเฉพาะการดูแลจัดการผลกระทบที่กิจการส่งผ่านไปยังสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า “Corporate SDG Impact

องค์ประกอบในภาคความมุ่งประสงค์ ภาคปฏิบัติการ และภาคผลกระทบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในทุกกลุ่ม สถาบันไทยพัฒน์ เรียกรวมว่าเป็น ภาวะผู้ประกอบความยั่งยืน หรือ Sustainpreneurship ที่กิจการต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง Purpose - Performance - Impact ตามลำดับ

หนังสือ “Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance” จัดทำขึ้น โดยอ้างอิงกับเอกสารของสำนักงานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ที่ชื่อว่า Guidance on core indicators for entity reporting on contribution towards implementation of the Sustainable Development Goals สำหรับภาคธุรกิจในการใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้ประกอบความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตามลำดับขั้น ด้วยการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อ SDGs ในรูปแบบ SDG-in-process

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความต้องการร่วมในวาระ SDG ด้วยตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกให้เหมาะสมกับกิจการ และใช้เป็นเครื่องวัดการดำเนินงานในระดับกิจการ ให้ได้ข้อมูลที่มีความคล้องจองกับข้อมูลในระดับประเทศที่รัฐบาลจัดเก็บ เพื่อใช้แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับตัวชี้วัด (Indicator-level SDGS) ได้อย่างเป็นระบบ

หน่วยงานที่สนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยแจ้งความประสงค์ทางอีเมล info@thaipat.org พร้อมระบุจำนวนเล่มและที่อยู่ในการจัดส่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ
Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance