Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19

ออกคู่มือ Investor Response Guidance ฉบับผู้ลงทุนสถาบัน


สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำเอกสารแนวทางรับมือของผู้ลงทุนสถาบันต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “Investor Response Guidance on COVID-19” เผยแพร่ 7 แนวทางที่ผู้ลงทุนควรลงมือดำเนินการโดยทันที เพื่อดูแลจัดการประเด็น ESG ในระยะสั้น และปรับวางแนวการฟื้นตัวที่ให้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุนมาระยะหนึ่งแล้ว

สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges) ได้ระบุประเด็น ESG ที่เป็นตัวชี้วัดพื้นฐาน (Baseline Indicators) ซึ่งแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนทั่วโลกมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการ และหนึ่งในประเด็น ESG พื้นฐานดังกล่าว ได้แก่ ประเด็นสุขภาพโลก (Global Health) ซึ่งหมายถึง ปัญหาหรือข้อกังวลด้านสุขภาพ ที่ข้ามพรมแดน หรือผลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกพรมแดน และเกินขอบเขตและความสามารถของรัฐใดรัฐหนึ่งที่จะดำเนินการได้สำเร็จ ต้องการกลไกที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพและปัจจัยกำหนดปัญหาเหล่านั้น เช่น โรคติดเชื้อข้ามพรมแดน (อาทิ MERS, SARS, COVID-19) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ก่อให้เกิดปัญหาข้ามพรมแดน รวมถึงปัญหาจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ บุหรี่ เหล้า เป็นต้น

โควิด 19 จัดอยู่ในประเด็น ESG ด้านสุขภาพโลก ที่ทุกกิจการจำเป็นต้องหามาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ เนื่องจากส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจ รวมทั้งต่อผู้ลงทุนและผู้รับประโยชน์อย่างถ้วนหน้า โดยไม่จำกัดรูปแบบของการถือครอง กลยุทธ์ที่ใช้ หรือบทบาทที่ดำรงอยู่ในห่วงโซ่การลงทุน การรับมือกับวิกฤตจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของบูรณภาพทั้งระบบ และผลตอบแทนทั้งมวลในระยะยาว มากกว่าการให้ความสำคัญกับผลประกอบการของบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะภาคีที่เข้าร่วมลงนามรับรองหลักการลงทุนที่รับผิดชอบในการสนับสนุนของสหประชาชาติ (United Nations-supported Principles for Responsible Investment: PRI) ได้ประมวลแนวทางรับมือของผู้ลงทุนสถาบันต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยอ้างอิงจากเอกสารของ PRI ที่มีชื่อว่า How Responsible Investors Should Respond To The COVID-19 Coronavirus Crisis สำหรับให้ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทยได้นำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการในช่วงสถานการณ์เฉพาะหน้า และใช้เป็นแนวทางในการปรับวางระบบที่ให้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก

เอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ฉบับนี้ ประกอบด้วย 7 แนวทางการดำเนินงานที่ผู้ลงทุนสถาบันควรลงมือดำเนินการโดยทันที เพื่อดูแลจัดการประเด็น ESG ในระยะสั้น และปรับวางแนวการฟื้นตัวที่ให้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเอกสารแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ฉบับนี้ ยังมีรายการตรวจสอบ หรือ Checklist สิ่งที่ควรดำเนินการตามแนวทางที่แนะนำ จำนวน 15 รายการ ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างสะดวก ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเจ้าของทรัพย์สิน (Asset Owners) และผู้จัดการเงินลงทุน (Asset Managers) มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ที่ให้ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง

ผู้ลงทุนสถาบันและหน่วยงานที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดแนวทางรับมือของผู้ลงทุนสถาบันต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “Investor Response Guidance on COVID-19” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.thaipat.orgสื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันไทยพัฒน์ จินตนา จันสน โทร 0-2930-5227