Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

COVID-19: Investor Response Guidance

หน้าหลัก    ┆    แนวทางที่      1      2      3      4      5      6      7    ┆    ดาวน์โหลด


ปรับลำดับความสำคัญของการสานสัมพันธ์ในประเด็นอื่น
(Re-prioritise engagement on other topics)


ผู้ลงทุนควรปรับลำดับความสำคัญของการสานสัมพันธ์ กับบริษัทที่อยู่ในระหว่างการจัดการวิกฤตโดยเน้นที่ประเด็นโควิด 19 มากกว่าประเด็นอื่นในช่วงสถานการณ์

การหารือกับบริษัทและสาขาอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบควรมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 และการรับมือกับสถานการณ์ การอภิปรายในประเด็นอื่นๆ ควรเลื่อนออกไปตามที่เป็นไปได้ เพื่อเอื้อให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีความสามารถที่จะเน้นเรื่องการจัดการวิกฤตเป็นสำคัญ

แม้เป็นการสานสัมพันธ์ในเรื่องโควิด 19 โดยที่มิได้มีหลักฐานแสดงว่าบริษัทมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความจำเป็นที่จะให้เวลาและให้โอกาสบริษัทได้ใช้ความสามารถที่จะจัดการตามแนวทางของกิจการให้ก้าวผ่านวิกฤติ


Checklist - สิ่งที่ควรดำเนินการ
ปรับลำดับความสำคัญของการสานสัมพันธ์กับบริษัทในช่วงสถานการณ์ โดยเน้นที่ประเด็นโควิด 19 เหนือประเด็นอื่นในระหว่างการจัดการวิกฤต
ปรึกษาหารือกับบริษัทและสาขาอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ต่อแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ และเปิดโอกาสให้บริษัทได้ใช้ความสามารถที่จะจัดการตามแนวทางของกิจการ