Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

TTW รับ "Certificate of SDG Impact Company"


บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW รับมอบประกาศนียบัตร "Certificate of SDG Impact Company" และได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับ GOLD CLASS จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of SDG Impact Company” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ "SDG Impact Company" จากการตรวจยืนยันตามเกณฑ์ GCI (Guidance on Core Indicators) ของ ISAR (International Standard of Accounting and Reporting) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การได้รับประกาศนียบัตร SDG Impact Company และได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับ GOLD CLASS ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนแก่นักลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเราตระหนักดีว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบ ที่ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวมตามพันธกิจของบริษัทฯ"

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า "นับจากที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ถูกประกาศโดยสหประชาชาติให้นานาประเทศได้นำไปใช้เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการ ภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนต่างแสดงเจตนารมณ์และบทบาทที่จะมีส่วนในการร่วมตอบสนองต่อ SDGs ให้บรรลุผล รวมทั้งต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบและความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ การประเมินผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ในครั้งนี้ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะความเป็นกิจการที่มีส่วนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงการดำเนินงานของบริษัทที่มีส่วนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับตัวชี้วัด (Indicator-level SDGS) ซึ่งมีความคล้องจองกับข้อมูล SDGs ที่รัฐบาลจัดเก็บในระดับประเทศ และใช้รายงานต่อสหประชาชาติด้วย"

อนึ่ง บริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ SDG Impact Company เป็นบริษัทที่ได้รับการตรวจยืนยัน (Validate) การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ตามตัวชี้วัดหลัก 15 รายการ (33 ตัวชี้วัด) ในสี่ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ที่อ้างอิงจากเอกสาร Guidance on core indicators for entity reporting on contribution towards implementation of the Sustainable Development Goals ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และแนะนำให้ใช้เป็นข้อมูลแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างรัฐบาลด้านมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการบัญชีและการรายงาน (ISAR) ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) โดยเกณฑ์ที่จะได้รับการรับรอง (Certify) ให้เป็น SDG Impact Company บริษัทจะต้องมีคะแนนปรากฏในทุกด้าน โดยไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่ปราศจากคะแนน

สำหรับบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ GOLD CLASS โดยได้รับคะแนนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เกินสองในสามของคะแนนเต็มในทุกด้าน