Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายละเอียดโครงการประกาศรางวัลฯ ปี 2563

รายละเอียดโครงการ    ผลการประกาศรางวัล    


หลักการและเหตุผล
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจ ที่เป็นสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมาชิก SDC
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมาชิก SDC มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย
เพื่อเป็นการยกระดับบริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมาชิก SDC ให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ประเภทรางวัล
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
Sustainability Disclosure Award (รางวัลเกียรติคุณ)
Sustainability Disclosure Recognition (ประกาศเกียรติคุณ)
Sustainability Disclosure Acknowledgement (กิตติกรรมประกาศ)

ประเภทข้อมูลความยั่งยืนที่รับพิจารณา
ข้อมูลความยั่งยืนที่มีการเปิดเผยประเด็นด้าน ESG หรือผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน ดังนี้
รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report)
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
ข้อมูลความยั่งยืนบูรณาการในรายงานประจำปี (Integrated Report)
ข้อมูลความยั่งยืน หรือรายงานในรูปแบบอื่นๆ

เกณฑ์การพิจารณารางวัล
การพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จะใช้เกณฑ์ 3 ด้านที่มีน้ำหนักคะแนนต่างกัน และในแต่ละด้าน จะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้


รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมาชิก SDC จะได้รับการประเมินสถานะเพื่อพิจารณารับรางวัลประจำปี โดยไม่ต้องยื่นแสดงความจำนงขอรับการพิจารณารางวัล
การพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะให้รางวัล พิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ รวมทั้งประเด็นสาธารณะที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชนนับจนถึงวันประกาศรางวัล โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม
ผลการตัดสินของสถาบันไทยพัฒน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ดำเนินโครงการ
• สถาบันไทยพัฒน์