Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หนังสือ (ปี 2554)

หนังสือเด่น         


7 อุปนิสัยสีเขียว


หนังสือ “7 อุปนิสัยสีเขียว: 7 Green Habits ” ความหนา 60 หน้า แนวทางสำหรับการสร้างเสริมอุปนิสัยการดำเนินชีวิตและการทำงานที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม พร้อมแบบทดสอบอุปนิสัยที่จะช่วยในการสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม (ข้อมูลเพิ่มเติม)Reporting your CSR


หนังสือ "รายงานเพื่อความยั่งยืน: Reporting your CSR" ความหนา 36 หน้า เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท โดยให้ความสำคัญกับหลักการทำรายงานแห่งความยั่งยืนขององค์กร การรายงานความยั่งยืนกับการสร้างคุณค่า กระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะของ GRI และสารัตถภาพ (Materiality) ของการรายงาน6 ทิศทาง CSR ปี 2554


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ CSR จากปี 2553 สู่ปี 2554 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2554: Reporting your CSR ความหนา 28 หน้า สำหรับให้องค์กรใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดำเนินงาน CSR รวมทั้งเตรียมพร้อมรองรับกระแสความต้องการของการรายงาน CSR ได้อย่างทันสถานการณ์