Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หนังสือ (ปี 2559)

หนังสือเด่น         


Judge Report: 2016 Sustainability Report Award


รายงานของคณะกรรมการ (Judge Report) พิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG เพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงิน มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 3 บริษัท ระดับดีเด่น 23 บริษัท Recognition 10 บริษัท และรางวัล AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE 1 บริษัท จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ 124 บริษัทCreating Social Business


หนังสือ "Creating Social Business: สร้างธุรกิจเพื่อสังคม ความหนา 36 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทางของยูนุส เจ้าของแนวคิด Social Business ฉบับต้นตำรับ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 10 กิจการ ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศ จากการเข้าร่วมดำเนินงานของกิจการกรามีนที่ยูนุสเป็นผู้บุกเบิกขึ้น6 ทิศทาง CSR ปี 2559


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ประจำปี 2559 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2559: New SD Paradigm ความหนา 24 หน้า เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับโจทย์เพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในระดับสากล