Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รพ.ศิครินทร์ ติดอันดับหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging ปี 64


11 มิถุนายน 2564 – บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564


นายเสนีย์ จิตตเกษม (ที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ

นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้โรงพยาบาลศิครินทร์ ติดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging และเข้าอยู่ใน “ทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ “ESG Emerging List” ปี 2564 ด้วยการคัดเลือกจาก 824 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน ทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง1 จำนวนกว่า 15,260 จุดข้อมูล

“ด้วยการมุ่งเน้นที่จะส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียจากบริการที่ดีขององค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 และบริษัทฯ ยืนยันที่จะดำเนินงานโดยยึดประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป”

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging ปี 2564 ที่ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งประสงค์ (Purpose) ของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคมโดยรวม”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์: 02-930-5227
อีเมล: info@thaipat.org--------------------------------------
1 ประกอบด้วย ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG Rating) บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด ข้อมูลรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) ข้อมูลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ข้อมูลโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ (CSR Progress Indicator และ Anti-corruption Indicator) สถาบันไทยพัฒน์ และข้อมูลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและสื่อ (Media and Stakeholder Analysis: MSA) บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด.[ข่าวประชาสัมพันธ์]