Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ETC ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 64


2 กรกฎาคม 2564 – บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564


นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (คนขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (คนซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ กรุงเทพ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน “ทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ “ESG Emerging List” ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในรอบการประเมินปี 2564

“ด้วยการวางเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนําด้านพลังงานทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนในลักษณะเพื่อนบ้านที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ตั้งแต่ปีแรกที่เป็นบริษัทจดทะเบียน”

นายเอกรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การดูแลความสมดุลในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้แก่กิจการและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน จะสามารถผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวเดินและเติบโตเป็นบริษัทชั้นนําด้านพลังงานสะอาดตามวิสัยทัศน์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์: 02-930-5227
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]