Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

SA ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 64


5 กรกฎาคม 2564 – บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564


นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุพล จงจินตรักษา (ที่สองจากซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน ไซมิส แอสเสท กรุงเทพ

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ ไซมิส แอสเสท เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน “ทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ “ESG Emerging List” ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในรอบการประเมินปี 2564

จากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ด้วยนโยบายแห่งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้า ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะเป็นผู้รังสรรค์ "Asset of Life"

นายขจรศิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ใน กระบวนการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การจัดหา การจัดซื้อที่ดิน การประมูลงาน และการดำเนินในขั้นตอนต่างๆ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการดำเนิน ธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงาน ของบริษัทในมิติต่างๆ”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์: 02-930-5227
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]