Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

SONIC ติดอันดับหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging ปี 64


7 กรกฎาคม 2564 – บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564


ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ โซนิค อินเตอร์เฟรท ถ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพ

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ โซนิค อินเตอร์เฟรท เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน “ทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ “ESG Emerging List” ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในรอบการประเมินปี 2564

“ด้วยการกำหนดแนวทางกลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ดร.สันติสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า “แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตระหนักถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาสังคม ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์: 02-930-5227
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]