Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ZIGA ติดอันดับหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging ปี 64


5 กรกฎาคม 2564 – บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2564


นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ (คนซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (คนขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน ซิก้า อินโนเวชั่น ถ.สุขสวัสดิ์ กรุงเทพ

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ ซิก้า อินโนเวชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน “ทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ “ESG Emerging List” ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน ในรอบการประเมินปี 2564

“ด้วยการกำหนดแผนกลยุทธ์และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะส่งมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นายศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ซิก้า เราเชื่อว่าความยั่งยืนเกิดจากกระบวนการความคิดริเริ่มหรือสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น คือ เหล็ก pre-zinc ซึ่งเป็นเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ที่ลดกระบวนการใช้เคมี (Green Process) หรือไม่มีการชุบเคมีในกระบวนการ เป็นตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์: 02-930-5227
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]