Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2564


11 ตุลาคม 2564 – ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์


นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3

นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้กรุงศรีติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2564 ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) โดยพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งกรุงศรีได้ให้ความสำคัญกับทุกบริบทตามแนวทางการธนาคารอย่างยั่งยืน (Sustainable Banking) มาโดยตลอด

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากรุงศรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกระบวนการดำเนินงาน ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ซึ่งเชื่อมโยงและคำนึงถึงเป้าหมายด้าน ESG เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนลดความเสี่ยงทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง และการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งข้อบังคับต่างๆ

ทั้งนี้ กรุงศรี (ชื่อหลักทรัพย์ “BAY”) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่หกแล้ว โดยการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจใน ESG100 นี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนสำหรับผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]