Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

มาตรการป้องกันโควิด-19

งานประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564

ตามที่สถาบันไทยพัฒน์มีการจัดงานประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวสอดคล้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการประชุม สัมมนา ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทางสถาบันไทยพัฒน์จึงขอกำหนดมาตรการ เพื่อกำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

การคัดกรอง
จัดให้มีการคัดกรองผู้จัดงาน พนักงานด้วยวิธีตรวจสอบอุณหภูมิหรือสอบถามอาการ ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานบริเวณทางเข้า หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ หรือความเสี่ยงให้งดการเข้าสถานที่
ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
กรณีที่มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศตามที่รัฐบาลกำหนด

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
เตรียมหลักฐาน (อาทิ เอกสาร รูปถ่ายเอกสาร หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐ) การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือหลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน หรือ มีผลการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ณ จุดลงทะเบียน
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่จะเข้าหอประชุม องค์กรละ 2 ท่าน (ผู้ขึ้นรับรางวัลและผู้ติดตาม 1 ท่าน) หากมีผู้ติดตามอื่น กรุณารอบริเวณพื้นที่ด้านนอกหอประชุม
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกกรณี
กำหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเฉพาะรอบเวลาตามประเภทรางวัลที่ได้รับ (รายละเอียดตามกำหนดการ หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)


หมายเหตุ
1.บุคลากรของทางสถาบันไทยพัฒน์ ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
2.หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 (ตุลาคม 2564) รายละเอียดตาม https://www.bacc.or.th/event/2824.html