Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CPF ติดอันดับบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG 100” เป็นปีที่ 5


7 ธันวาคม 2564 – CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในโอกาสที่ CPF ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG 100 Company” ปี 2564 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่สามจากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม

CEO คุณประสิทธิ์ กล่าวว่า การได้รับจัดอันดับอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม (Agro & Food Industry) เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนระดับสากล สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสร้างสมดุลการดำเนินธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงและการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าธุรกิจ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนจากวิกฤตโควิด-19 ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ ประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย

“การได้รับคัดเลือกจัดอันดับครั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนของ CPF ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งมอบอาหารปลอดภัย มีโภชนาการที่ดี ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จากการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด” CEO คุณประสิทธิ์ กล่าว

ความสำเร็จด้าน ESG ในวันนี้ นอกจากจะมาจากนโยบายที่ดีแล้ว พนักงานและบุคลากรยังเป็นกลไลขับเคลื่อนสำคัญในการทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับมวลชนมากกว่า 80 จุด และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมทุกที่ การทุ่มเทของบุคคลในการสร้างสรรค์สังคมดี

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การที่ CPF จัดอันดับอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่นโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนผลตอบแทนต่อนักลงทุน

"CPF มีความสำเร็จหลายด้าน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม การเข้าไปดูแล supply chain ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ บริษัทฯ ดำเนินงานด้าน ESG อย่างครบถ้วน และเป็นแนวโน้มที่บริษัทจดทะเบียนหันมาดำเนินการมากขึ้น" ดร.พิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ การจัดอันดับ ESG 100 พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยในปี 2564 มีการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดย CPF เป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG 100 Company ในปี 2558 เป็นปีแรก และในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับฯ เป็นปีที่ 5


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]