Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กลุ่มทิสโก้ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2564


8 ธันวาคม 2564 – กลุ่มทิสโก้ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์


นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และนายประยุกต์ เจริญจรัสกุล (ซ้ายสุด) หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถ.สาทร

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2564 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำถึงการดำเนินงานที่คำนึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ โดยเป็นการคัดเลือกจาก 824 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเงินในการยกระดับการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน ด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines - Responsible Lending) เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า “กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญต่อเนื่องกับการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ยกตัวอย่าง โครงการค่ายการเงิน ที่เราใช้ความเชี่ยวชาญทางการเงินแบ่งปันสู่สังคม ด้วยการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและชุมชน การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยการออกมาตรการ “คืนรถจบหนี้” เพื่อเร่งช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถยนต์ของทิสโก้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง หากผ่อนชำระค่างวดไม่ไหวสามารถนำรถมาคืนได้ โดย ทิสโก้จะยกหนี้ให้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซื่งช่วยให้ลูกค้าลดภาระหนี้และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เป็นการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น โดยแนวโน้มในอนาคต เรามองว่าประเด็นด้าน ESG จะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนทั้งภายในองค์กรและสร้างความยั่งยืนสู่สังคม”

ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ หรือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ชื่อหลักทรัพย์ “TISCO”) เป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ตั้งแต่ปีแรกของการริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เจ็ดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]