Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

BCPG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์


นายนิวัติ อดิเรก (ที่สองจากขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และ นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2564 ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 4 ปี โดยบีซีพีจีได้รับการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561 หลังจากที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2560

นายนิวัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน ภายใต้หลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]