Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เข้าทำเนียบ หุ้น ESG100 ปี 65


28 มิถุนายน 2565 – บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไพรัช เล้าประเสริฐ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ กรุงเทพ

นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในรอบการประเมินปี 2565

“บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการจัดการความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ เติบโตและเป็นองค์กรที่ยั่งยืน”

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ปี 2565 ที่ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ครั้งนี้ มาจากการที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้ดูแลงานจากผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]