Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

แปซิฟิกไพพ์ เข้าทำเนียบ หุ้น ESG100 ปี 65


29 มิถุนายน 2565 – บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP) ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ในประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นางเอื้อมพร ปัญญาใส (ด้านซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ด้านขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100 Certificate” ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม รอบการประเมินปี 2565 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่โดดเด่นครบทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยคัดเลือกจาก 851 บริษัทจดทะเบียนทั่วประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สำนักงานขาย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของแปซิฟิกไพพ์ ในการบูรณาการครบทุกมิติด้าน ESG เข้ากับกระบวนการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า (Sustainable Investment) แก่นักลงทุน เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น เติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “Your Partner for Total Solutions.”

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]