Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ทานตะวันอุตสาหกรรม ยังรั้งทำเนียบ บริษัทยั่งยืน

ติดอันดับหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 5


19 กรกฎาคม 2565 – บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี (ด้านซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ด้านขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในปะเทศไทย ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 5 (พ.ศ.2560-61 และ พ.ศ.2563-65)

“การที่ ทานตะวันอุตสาหกรรม ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 5 ของบริษัท เนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นํานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ระดับสากล ที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของการบริหารงานด้านความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน มีรวมถึงมีความโปร่งใส่ในการดําเนินงาน พร้อมทั้งมีการนํานวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจและศักยภาพพนักงาน ดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]