Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ทีพีไอ โพลีน ติดอันดับหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 65


5 กรกฎาคม 2565 – บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ผู้นำในธุรกิจปูนซิเมนต์ เม็ดพลาสติก โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ และผลิตภัณฑ์ HealthCare ป้องกันรักษาอันตรายจาก virus และจุลินทรีย์ก่อโรคของมนุษย์ ปุ๋ยชีวอินทรีย์ อาหารเสริมชีวอินทรีย์ และสารฆ่าเชื้อ virus สำหรับหมู ไก่ วัว ควาย สุนัข แมว ปลา กุ้ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2565


นายขันธ์ชัย วิจักขณะ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่หกจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ ทีพีไอ โพลีน เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ESG Emerging List ในปีนี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อบริษัทฯ เป็นอย่างดี”

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นในการขับเคลึ่อนธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงการดำเนินการสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็น Bio-Circular-Green (BCG) Economy ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อร่วมดูแลแก้ไขปัญหาโลกร้อน รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ตลอดจนส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมส่วนรวมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างให้เกิดความเข้มแข็งต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ”

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]