Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เซนต์เมด ติดอันดับหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 65


14 กรกฎาคม 2565 – บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (SMD) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำจากต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2565


นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด และนางสาวประภัสสร ปฐมาภินันท์ (ขวาสุด) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (SMD) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ เซนต์เมด เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต และการที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ESG Emerging List ในปีนี้ มาจากการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มุ่งเน้นสินค้าที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรมเข้าถึงได้ง่าย และนำความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมกับตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]