Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โรงพยาบาลศิครินทร์ เข้าทำเนียบ หุ้น ESG100 ปี 65


18 กรกฎาคม 2565 – บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายเสนีย์ จิตตเกษม (ที่สี่จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ

นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (SKR) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มบริการ/การแพทย์ ในรอบการประเมินปี 2565

“บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจและบริหารงานโดยยึดมั่นในแนวคิด Perform while Transform โดยเราค้นพบว่าการจะประสบความสำเร็จ องค์กรจะหยุดนิ่งไม่ได้ และหัวใจการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนของกลุ่มโรงพยาบาลศิครินทร์ มิใช่แค่เรื่องผลประกอบการ แต่องค์กรต้องมีโครงสร้างทุกด้านที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนาตัวเองให้ก่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ปี 2565 ที่ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ครั้งนี้ มาจากการดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืนโดยมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]