Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

อัคคีปราการ ติดอันดับหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 65


1 กันยายน 2565 – บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (AKP) ผู้บริหารและประกอบการ “ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม” (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2565


นายวันชัย เหลืองวิริยะ (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (AKP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ อัคคีปราการ เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ

นายวันชัย เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการที่แน่วแน่ขององค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และตามนโยบายเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์ โดยแผนระยะที่ 1 ในปี 2561-2563 มีการคิดค้นนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการบริหารจัดการงานเผาทำลายและงานด้านการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ ได้นำผลดำเนินงานตามแผนระยะแรกดังกล่าว มากำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะที่ 2 ในปี 2564-2566 โดยมุ่งเน้นดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ”

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]