Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ซีพี ออลล์ ติดอันดับกลุ่มบริษัท “ESG100” เป็นปีที่ 5


สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565


นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคาร ซีพีทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การที่ซีพี ออลล์ อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้าน ESG ที่โดดเด่น ทั้งการพัฒนาทักษะและโอกาสทางอาชีพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพและมอบโอกาสเข้าฝึกงานที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และโอกาสในการเข้าร่วมทำงานกับบริษัท การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานโดยคำนึงถึงหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนทางธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ โดยมีการตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ.2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2593 ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

ด้านนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มบริการ (Services) ในรอบการประเมินปี 2565 โดย CPALL อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน (2561-2565)

“การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ในปีนี้ มาจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายและกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย Heart Health Home ที่มุ่งดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติด้วยการกำกับดูแลที่ดี เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ตลอดจนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้ยังเพิ่มประเด็นสำคัญใหม่ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเข้าถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี 2) การเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้พลังงานและทรัพยากร 3) การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และ 4) การจัดการของเสียและอาหารอย่างยั่งยืน” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

บริษัทได้ยกระดับแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความยั่งยืนขององค์กร ให้มีความสอดคล้องกับบริบทความยั่งยืนของโลกที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งการเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบังคับใช้นโยบายระดับชาติที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการก้าวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่ โดยกำหนดเป็นนโยบาย และประกาศ 15 เป้าหมายความยั่งยืน ระยะยาว ปี 2564-2573 พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์ทางด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้หลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]