Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ เข้าร่วมเป็นสถาบันสนับสนุนหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริม ESG ในธุรกิจประกันภัยไทย


27 ตุลาคม 2565 - สถาบันไทยพัฒน์ หนึ่งในองค์กรผู้นำการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และความยั่งยืนของกิจการในประเทศไทย เข้าร่วมในหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนภายใต้ข้อริเริ่มด้านการเงินของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP Finance Initiative) มุ่งเพิ่มแรงผลักดันในอุตสาหกรรมต่อเรื่อง ESG รองรับการเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศ

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ข้อริเริ่มด้านการเงินของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP FI) ได้เชื่อมร้อยองค์การสหประชาชาติกับสถาบันการเงินทั่วโลกในการกำหนดวาระด้านการเงินที่ยั่งยืน และสร้างกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญระดับโลกในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมการเงินรับมือกับความท้าทายต่อประเด็น ESG ในระดับสากล

กรอบความยั่งยืนที่ UNEP FI ได้ริเริ่มและร่วมจัดทำ ประกอบด้วย

-หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking: PRB) ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ปัจจุบัน มีธนาคารกว่า 300 แห่ง มีสัดส่วนเกือบครึ่งของอุตสาหกรรมธนาคารในโลก เข้าร่วมลงนาม
-หลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (Principles for Sustainable Insurance: PSI) เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2555 โดย UNEP FI ปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 200 ราย รวมบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ของโลก (คิดเป็น 33% ของเบี้ยประกันภัยรวมทั่วโลก) ในบรรดาข้อริเริ่มที่จัดทำขึ้น PSI นับเป็นแนวทางของอุตสาหกรรมในการผนวกการพิจารณาความเสี่ยงด้าน ESG ครอบคลุมทั้งธุรกิจประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัย
-หลักการลงทุนที่รับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยความร่วมมือระหว่าง UNEP FI และ UN Global Compact ปัจจุบัน มีผู้ลงทุนสถาบันราวครึ่งโลก (มีขนาดสินทรัพย์รวมกันราว 83 ล้านล้านเหรียญ) เข้าร่วมลงนาม

กรอบดังกล่าวข้างต้น ได้กลายเป็นบรรทัดฐานด้านการเงินที่ยั่งยืน เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดมาตรฐาน และช่วยให้มั่นใจว่าระบบการเงินภาคเอกชนดำรงบทบาทอย่างเต็มศักยภาพในการสนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 และความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั่วโลกในปี ค.ศ.2015

“ในนามของ UNEP FI เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะสถาบันสนับสนุนรายใหม่ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ด้วยคำมั่นนี้ เป็นการแสดงออกถึงภาวะผู้นำภาคองค์กรและภาวะผู้ดูแลความยั่งยืน และเราแน่ใจว่า สถาบันไทยพัฒน์ สามารถสนับสนุนการประกันภัยที่ยั่งยืน และจะเป็นผู้นำในการขับเน้นความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน” นายเอริก อัชเชอร์ หัวหน้าหน่วยงาน UNEP FI กล่าว

การประกันภัยที่ยั่งยืน เป็นแนวดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ ที่ซึ่งกิจกรรมทั้งปวงในสายคุณค่าประกันภัย รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ถูกดำเนินการอย่างรับผิดชอบและคาดการณ์ล่วงหน้า ด้วยการระบุ การประเมิน การบริหาร และการเฝ้าสังเกตความเสี่ยงและโอกาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็น ESG ทั้งนี้ การประกันภัยที่ยั่งยืน มุ่งที่จะลดความเสี่ยง พัฒนาการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ปรับปรุงผลประกอบการทางธุรกิจ และสนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ไทยพัฒน์ มีประสบการณ์ที่ยาวนาน นับแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ.2542 ในการจัดแพลตฟอร์มและความรู้ด้านความยั่งยืนของกิจการและแนวปฏิบัติด้าน ESG ให้แก่บริษัทและองค์กรหลายแห่งในประเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าเป็นสถาบันสนับสนุนหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (PSI) เราให้คำมั่นที่จะสร้างคุณค่าด้าน ESG ผ่านหลักการ PSI ให้กับลูกค้าธุรกิจของเรา และจะช่วยสร้างเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ” นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ กล่าว

หลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (PSI) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2012 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) โดยได้รับการลงนามรับรองจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเหล่าบรรดาซีอีโอในอุตสาหกรรมประกันภัย ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันขนานใหญ่ระหว่างองค์การสหประชาชาติและแวดวงอุตสาหกรรมประกันภัย ปัจจุบัน มีองค์กรสมาชิกที่เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ กว่า 200 รายทั่วโลก ประกอบด้วย บริษัทผู้ลงนามเป็นภาคี PSI จำนวน 132 แห่ง (ถือเบี้ยประกันภัยรวมทั่วโลกอยู่ราว 33%) และสถาบันสนับสนุน PSI อีกจำนวน 97 แห่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์)
- Emily Banzet, Communications Lead, UNEP FI Principles for Sustainable Insurance: emily.banzet@un.org
สถาบันไทยพัฒน์ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย)
- จินตนา จันสน เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส: jintana@thaipat.org
- ศิตา ศิริศักดิพร เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์: sita@thaipat.orgเกี่ยวกับ ความริเริ่มว่าด้วยหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (PSI)
ความริเริ่มว่าด้วยหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน ได้รับการลงนามรับรองจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเหล่าบรรดาซีอีโอในอุตสาหกรรมประกันภัย เป็นกรอบการทำงานระดับสากลสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยที่คำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และเป็นความริเริ่มระดับสากลที่ใช้เสริมแรงสนับสนุนของอุตสาหกรรมประกันภัยในฐานะผู้บริหารความเสี่ยงภัย ผู้รับประกันภัย และผู้ลงทุน ในอันที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจและประชาคมที่ยั่งยืน ทั่วถึง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง บนโลกที่มีสุขภาวะ PSI เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2012 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) ที่นำไปสู่การทำงานร่วมกันขนานใหญ่ระหว่างองค์การสหประชาชาติและแวดวงอุตสาหกรรมประกันภัย

เกี่ยวกับ ข้อริเริ่มด้านการเงิน สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP FI)
ข้อริเริ่มด้านการเงิน สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและภาคการเงินระดับสากล ในการระดมทรัพยากรทางการเงินในภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงาน UNEP FI ทำงานร่วมกับผู้ลงทุน ผู้รับประกันภัย และธนาคารกว่า 400 แห่ง รวมทั้งสถาบันสนับสนุนอีกกว่า 100 แห่ง ในอันที่จะสร้างเสริมภาคการเงินให้เอื้อต่อผู้คนและผืนโลก ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลกระทบเชิงบวก โดยมุ่งสร้างแรงจูงใจ การให้ข้อมูล และเปิดทางให้สถาบันการเงินได้มีส่วนในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้คนในรุ่นต่อไป ด้วยบทบาทของสหประชาชาติจะช่วยทวีกำลังให้หน่วยงาน UNEP FI เร่งให้เกิดภาคการเงินที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับ สถาบันไทยพัฒน์
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีพันธกิจการทำงานร่วมกับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับกิจการและระดับภาคี เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาด้วยการผนวกการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกิจกรรมที่เป็นแกนหลักทางธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ.2542 ไทยพัฒน์ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในองค์กรผู้นำการสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบและความยั่งยืนของกิจการในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2559 ไทยพัฒน์ได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีในหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ (PRI) ที่องค์การสหประชาชาติให้การสนับสนุน ต่อมาในปี พ.ศ.2562 ได้เข้าร่วมลงนามรับรองหลักการธนาคารที่รับผิดชอบ (PRB) และในปี พ.ศ.2565 ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสนับสนุนหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (PSI)[ข่าวประชาสัมพันธ์]