Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ได้รับผลประเมิน ESG ระดับ GOLD จากสถาบันไทยพัฒน์


30 พฤศจิกายน 2565 – บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร รับมอบประกาศนียบัตร "Certificate of ESG Verified Company" และได้รับการประเมินข้อมูลด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ระดับ GOLD CLASS จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ


นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (ด้านซ้าย) กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Verified Company ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และได้รับการประเมินข้อมูลด้าน ESG ระดับ GOLD CLASS จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ด้านขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ

นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การได้รับประกาศนียบัตร ESG Verified Company และได้รับการประเมินข้อมูลด้าน ESG ระดับ GOLD CLASS ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การบรรลุหรือยืนหยัดในวิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจรในระดับประเทศ โดยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล ภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินข้อมูลความยั่งยืนในประเด็นด้าน ESG นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เพื่อช่วยให้องค์กรรับทราบสถานะการดำเนินงานด้าน ESG ในปัจจุบันของกิจการ และสามารถใช้วางแผนพัฒนายกระดับการดำเนินงานในประเด็นด้าน ESG โดยใช้ชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ที่กิจการเปิดเผย ด้วยการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก

อนึ่ง บริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ESG Verified Company เป็นบริษัทที่ได้รับการตรวจยืนยันข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ตามเกณฑ์ WFE ESG Metrics 30 ตัวชี้วัด ที่จัดทำโดยสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges) ซึ่งแนะนำให้ใช้ชุดตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นข้อมูลฐาน (Baseline) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเกณฑ์ที่จะได้รับการรับรองให้เป็น ESG Verified Company บริษัทจะต้องมีคะแนนปรากฏในทุกด้าน โดยไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่ปราศจากคะแนน

สำหรับบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ในระดับ GOLD CLASS โดยได้รับคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เกินสองในสามของคะแนนเต็มในทุกด้าน


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]