Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กรุงศรี ติดทำเนียบหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 8


28 กรกฎาคม 2566 – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อหลักทรัพย์ “BAY”) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายเคนอิจิ ยามาโตะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้กรุงศรีติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ในฐานะที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธนาคาร (Banking) โดยกรุงศรีเป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 Company เป็นปีที่ 8 แล้ว”

“กรุงศรียังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Banking) โดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการะบวนการทำงานของธนาคารควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG อย่างรอบคอบและรัดกุม รวมทั้งแสวงหาโอกาสเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง รวมทั้งช่วยให้ภาคครัวเรือนหรือกลุ่มเปราะบางสามารถปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมศักยภาพในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยทำการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัทจากทั้งหมด 888 บริษัทในปีนี้ การจัดอันดับดังกล่าวถือเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]