Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ซีเค พาวเวอร์ ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 เป็นปีที่สองติดต่อกัน


10 กรกฎาคม 2566 – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารวิริยะถาวร ถ.สุทธิสารวินิจฉัย กรุงเทพฯ

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การที่ซีเค พาวเวอร์ อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้าน ESG โดดเด่นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ที่เน้นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ และพลังความร้อนร่วม รวมทั้งได้มีการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) สำหรับใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าที่ 7 การเข้าถึงพลังงานสะอาด (SDG 7: Affordable and Clean Energy)

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มทรัพยากร และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (พ.ศ.2565-66)

“บริษัทได้วางกรอบกลยุทธ์โดยยึดหลักแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG ผ่านการกำหนดกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืนภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก “C-K-P” ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม (C – Clean Electricity – ไฟฟ้าสะอาด) มิติสังคม (K – Kind Neighbor – เพื่อนบ้านที่ดี) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (P – Partnership for Life – พันธมิตรที่ยั่งยืน) พร้อมตั้งเป้าหมายและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง ปี 2565–2569 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) การดูแลชุมชนและสังคม 4) การเคารพสิทธิมนุษยชน 5) ความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจ”

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]