Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

NER รับรางวัล ESG100 ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5


17 กรกฎาคม 2566 – บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ผู้นำในการผลิตยางธรรมชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ และพัฒนาความยั่งยืน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานขาย นอร์ทอีส รับเบอร์ กรุงเทพฯ

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ได้ประกาศให้ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 จากการคัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียน 888 หลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ซึ่งบริษัทมีรายชื่ออยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ.2562-2566)

“บริษัทมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตยางพาราและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียในการผลิต บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และมุ่งมั่นผลักดันให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน และขับเคลื่อนองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดำเนินงานในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ในปีนี้

ขณะที่การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]