Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

น้ำมันพืชตรา “องุ่น” ติดทำเนียบหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 8


28 สิงหาคม 2566 – บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตรา “องุ่น” และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ” ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายสุชัย วิเศษลีลา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2566 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

นายสุชัย วิเศษลีลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) และบริษัทมีรายชื่ออยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (พ.ศ.2559-2566)

“การที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับการสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]