Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ติดอันดับหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66


19 กันยายน 2566 – บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2566

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ


คุณเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากขวา) และคุณวรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน (ซ้ายสุด) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ปี 2566 ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร

นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "บริษัทยึดมั่นในแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ CHEERS เช่นเดียวกับบริษัทแม่ ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดที่ว่า ความยั่งยืนของธุรกิจ มาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และบริษัทเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถเพิ่มพูนศักยภาพของบริษัท ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้"

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]