Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น ติดทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 เป็นปีที่สาม


20 กันยายน 2566 – บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) ผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง จำหน่ายและส่งออกภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และแบรนด์ของบริษัทเอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ลำดับ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายเอกกมล ประสพผลสุจริต (ลำดับ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และนางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ลำดับ 1 จากซ้าย) บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ลำดับ 3 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น สมุทรสาคร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2566 ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food industry) โดย ASAIN เป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2564-2566)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการเป็นผู้นำในการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งระดับโลก โดยมีแนวทางการบริหารตามกลยุทธ์ความยั่งยืน “CHEERS” ในการให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค (Consumers) ที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การพัฒนาบุคลากร (Human Development) เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) การใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) การยึดหลักสิทธิมนุษยชน (Rights of Human) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Stakeholders)

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]