Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน


1 กรกฎาคม 2567 – บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) ผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง จำหน่ายและส่งออกภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และแบรนด์ของบริษัท ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2567 โดยสถาบันไทยพัฒน์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ที่สองจากขวา) และทีมผู้บริหาร บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จังหวัด สมุทรสาคร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2567 ด้วยการคัดเลือกจาก 920 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food industry) และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (พ.ศ.2564-2567)

“ด้วยกลยุทธ์การเติบโต Better ASIAN ที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ ASIAN มีการพัฒนาหัวใจหลักของการทำธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ดและยั่งยืน ทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value Added Product) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย หรือ ความหลายหลายในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดด้าน ESG ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศิตา ศิริศักดิพร
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]