Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

รายงาน "6 ทิศทาง CSR ปี 2553"


แม้แวดวงธุรกิจ การศึกษา ราชการ ทุกแขนงจะได้รับผลกระทบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอยก็ตาม แต่ภาพรวมของการเคลื่อนไหวเรื่องซีเอสอาร์ที่ผ่านมานั้น กลับไม่ได้ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจตามที่ได้มีการคาดการณ์กันไว้ สังเกตเห็นได้จากการที่องค์กรธุรกิจมีการสื่อสารและดำเนินงานด้านซีเอสอาร์สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ความต่อเนื่องในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาซีเอสอาร์ของประเทศไทยอย่างชัดเจนในระดับหนึ่ง

ทว่าท่ามกลางการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อที่จะยกระดับซีเอสอาร์ของบรรดาองค์กรต่างๆ ในอีกฟากหนึ่งการดำเนินงานซีเอสอาร์ของธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบและเป็นไปเพื่อจะกลบเกลื่อนการดำเนินงานขององค์กรที่ส่งผลกระทบเชิงลบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะยังประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง ก็ได้ส่งผลเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ (Credibility) ทั้งขององค์กรและของอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องบรรษัทบริบาลในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ประเมินทิศทางซีเอสอาร์ของไทยเป็นประจำทุกปี จึงได้ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของซีเอสอาร์จากปี 2552 สู่ปี 2553 สำหรับเป็นแนวทางในการสำรวจและทบทวนการวางตำแหน่ง (Repositioning) ซีเอสอาร์ขององค์กร เพื่อสร้างสมให้เกิดเป็นคุณค่า CSR ขององค์กรที่สังคมตระหนักในระยะยาว

รายงาน “6 ทิศทาง ซีเอสอาร์ ปี 2553: Repositioning your CSR” มีความหนา 32 หน้า ในเล่มประกอบด้วย

- สารจากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
- Repositioning Your CSR: Constitution • Climate • Commerce
- สรุปภาพรวม CSR ในปีที่ผ่านมา และ 6 ทิศทาง CSR ปี 2553
- สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับรายงานฉบับ "6 ทิศทาง CSR ปี 2553" โดยบริจาคเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์เล่มละ 100 บาท (บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก 30 บาท) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชี สถาบันไทยพัฒน์
เลขที่บัญชี 028-2-89644-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง

สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดส่งรายงานให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ


สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ (re-print) เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก
กรุณาติดต่อ อีเมล:
ในรายงานฉบับพิมพ์เฉพาะสำหรับหน่วยงาน สามารถเพิ่ม
- สารจากผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน


รวมข่าวงานแถลงทิศทาง CSR
ปี: 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63

ทิศทาง CSR ปี 2562
      
ทิศทาง CSR ปี 2563
       
 
      

ทิศทาง CSR ปี 2559
      
ทิศทาง CSR ปี 2560
      
ทิศทาง CSR ปี 2561
      

ทิศทาง CSR ปี 2556
      
ทิศทาง CSR ปี 2557
      
ทิศทาง CSR ปี 2558
      

ทิศทาง CSR ปี 2553
      
ทิศทาง CSR ปี 2554
      
ทิศทาง CSR ปี 2555
      

ทิศทาง CSR ปี 2550
      
ทิศทาง CSR ปี 2551
      
ทิศทาง CSR ปี 2552