Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

ภาพบรรยากาศงานประชุม ASEAN Action Plan on CSR

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะ Focal Point ของไทยตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Regional Workshop on ASEAN Action Plan on CSR เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรภาคธุรกิจในอาเซียน ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2009-2015 (ASCC Blueprint) ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้แทนและผู้สังเกตการณ์จากสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ