Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2559


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ภาคเอกชน เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ในโอกาสนี้ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จึงขอเชิญบริษัทจดทะเบียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่สนใจ ร่วมส่งรายงานความยั่งยืน (CSR Report / SD Report) ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเปิดเผยข้อมูล ESG หรือผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน โดยจัดทำแยกหรือรวมอยู่กับรายงานประจำปี (Annual Report) เข้ารับการพิจารณารางวัล "รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559" (Sustainability Report Award 2016)

สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย/หน่วยงานที่สนใจ ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลในครั้งนี้ โปรดนำส่งรายงานจำนวน 7 ฉบับ มายังสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2559 สำหรับรายละเอียดรางวัลรายงานความยั่งยืน ติดตามได้ที่ www.thailca.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรุณาติดต่อ
คุณอภิญญา บุญมา โทร. 0 2009 9191 ต่อ 3701 หรือ
คุณจิราภรณ์ ยินชัย โทร. 0 2009 9191 ต่อ 3700ข้อมูลโครงการ    ปี 2556    |    ปี 2557    |    ปี 2558    |    ปี 2559