Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2559

ปีล่าสุด        ปี 61        ปี 60       ปี 59        ปี 58        ปี 57        ปี 56


ดาวน์โหลด รายงานของคณะกรรมการ (Judge Report) พิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG เพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงิน มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 3 บริษัท ระดับดีเด่น 23 บริษัท Recognition 10 บริษัท และรางวัล AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE 1 บริษัท จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ 124 บริษัท

 


เพื่อเป็นการสนับสนุนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ให้สามารถยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกิจการ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็นหน่วยวิชาการ และในนามขององค์กรร่วมจัดทั้งสามแห่ง ได้จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม และข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนเฉพาะบริษัท ให้แก่บริษัทเข้าร่วมโครงการที่มีความประสงค์จะขอรับข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนของกิจการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
ภาพรวมและระดับของการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ในด้านความสมบูรณ์ของรายงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน ด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน
จุดเด่น จุดด้อยในการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการโดยรวม
ระดับของการจัดทำรายงานความยั่งยืนเฉพาะบริษัท เทียบกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการโดยรวม
หัวข้อที่บริษัทเปิดเผยได้ดีและหัวข้อที่บริษัทสามารถพัฒนาได้เพิ่มเติม พร้อมข้อเสนอแนะ

บริษัทที่ต้องการขอรับข้อมูลการวิเคราะห์ฯ สามารถแจ้งความจำนงมายังสถาบันไทยพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

 


ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2559