Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

SDG-Enhanced Report

Introduction      Approach      Mapping Tools      Recognition

องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) ได้จัดทำเอกสารเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI ที่มีชื่อว่า 'Linking the SDGs and GRI Standards' เพื่อเป็นข้อมูลให้กับองค์กรที่มีการดำเนินงานสนองตอบต่อ SDGs และมีการรายงานตามมาตรฐาน GRI อยู่แล้ว สามารถเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs ในเล่มรายงานแห่งความยั่งยืนเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่เพิ่มภาระการรายงานแยกส่วนจากรายงานแห่งความยั่งยืนฉบับเดิม

นอกจากนี้ GRI ยังได้เปิดให้บริการ 'SDG Mapping' สำหรับยืนยันความถูกต้องในการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการสืบค้นและใช้ประโยชน์ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับ SDGs ในเล่มรายงานที่ได้รับการตรวจสอบจาก GRI