Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2560CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือบริษัทที่เริ่มมีนโยบายการจัดทำรายงานความยั่งยืน

ในโอกาสนี้ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จึงขอเชิญบริษัทจดทะเบียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่สนใจ ร่วมส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 หรือรายงานในชื่ออื่น เช่น CSR Report, Integrated Report, Annual Report ฯลฯ ซึ่งเปิดเผยข้อมูล ESG หรือผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน เพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017)

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัลในปีนี้ โปรดนำส่งรายงาน จำนวน 7 ฉบับ มายังสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน – 5 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดรางวัลรายงานความยั่งยืน และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailca.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอภิญญา บุญมา โทร. 0 2009 9191 ต่อ 3701 หรือ คุณจิราภรณ์ ยินชัย โทร. 0 2009 9191 ต่อ 3700


ข้อมูลโครงการ    ปี 2556   |   ปี 2557   |   ปี 2558   |   ปี 2559   |   ปี 2560