Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการกำหนดเวลาผู้ดำเนินการ
รับสมัครบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ25 มี.ค. - 17 เม.ย. 2556ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อบรมให้ความรู้พื้นฐานการจัดทำ CSR Report แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดพร้อมกัน29 เม.ย. 2556
อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสถาบันไทยพัฒน์
ส่ง Template การจัดทำข้อมูลรายงานให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้เปิดเผยข้อมูลใน CSR Report30 เม.ย. 2556ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทจดทะเบียนรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำ CSR Report ลงใน Template โดยสถาบันไทยพัฒน์จะเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกและข้อแนะนำต่างๆ ณ สถานประกอบการของบริษัท 2 ครั้ง (ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 2556)พ.ค. - พ.ย. 2556บริษัทจดทะเบียน
และสถาบันไทยพัฒน์
เปิดเวทีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดพร้อมกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม รวมถึงติดตามผลการรวบรวมข้อมูล และ ให้ข้อเสนอแนะในการรายงาน29 พ.ย. 2556
อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสถาบันไทยพัฒน์[กลับหน้าหลักโครงการ]