Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR Report สำหรับการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556 ขององค์กร ตามกรอบการรายงาน CSR ขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการ หรือ Integrated CSR Reporting (iCSR)

โครงการนี้ออกแบบมาสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการจัดทำ CSR Report เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ประจำปี 2556 โดยใช้กรอบการรายงานที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับกรอบการรายงานซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทจดทะเบียนจะเรียนรู้วิธีการจัดทำ CSR Report ตามกรอบ iCSR ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อ้างอิงในเอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” (พ.ศ. 2551) และเอกสาร “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” (พ.ศ. 2555) อีกทั้งยังสอดคล้องกับกรอบการรายงานและครอบคลุมตัวชี้วัดหลักที่สำคัญของกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐาน ISO 26000 และหลัก 10 ประการ (10 principles) ของ UN Global Compact ด้วย

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ


เอกสารแนะนำกรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ
เอกสารแนวทางการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงาน CSR ปี 56


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม บจ.ไทย จัดทำรายงานด้าน CSR ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความยั่งยืน
Thai bourse supports Thai firms to produce CSR reports for sustainability disclosure

 สถาบันไทยพัฒน์ และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การจัดทำรายงาน CSR "Integrated CSR : Let’s Report, Not Just Report" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 22 แห่ง (กำหนดการ)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กรอบการรายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจำปี: Integrated CSR Reporting Framework version 2 ความหนา 44 หน้า เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท สำหรับเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำข้อมูลรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เผยแพร่ในรายงานประจำปี อ้างอิงตามกระบวนการรายงานของ ก.ล.ต. พร้อมตัวอย่างของประเด็นที่มีสาระสำคัญ และวิธีการรายงานข้อมูล CSR ในแบบ 56-1

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ: Integrated CSR Reporting Framework ความหนา 40 หน้า เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท สำหรับเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำข้อมูลรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เผยแพร่ในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี พร้อมแผ่นแบบ (Template) สำหรับการรายงาน