Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่เคยจัดทำรายงานตามกรอบ GRI มาก่อน และ
เคยเข้าร่วมการประกวด CSR Awards ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
มีการเปิดเผยข้อมูล CSR แบบ in-process ในรายงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของตัวแทนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี และ/หรือ คณะทำงานจัดทำ CSR Report ของบริษัท หรือ
เป็นตัวแทนของแผนกหรือหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลเพื่อจัดทำ CSR Report

บริษัทจดทะเบียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครทางอีเมลถึง csri@set.or.th
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2556 (ปิดรับสมัครแล้ว)

หมายเหตุ: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดกรองบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมและมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการจัดทา CSR Report ปี 2556 ให้แล้วเสร็จตามกรอบ iCSR

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทร: 02 229 2609 - 10
อีเมล: csri@set.or.th


[กลับหน้าหลักโครงการ]