Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Bribery-free Organizationเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ร่วมกับ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) และ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเผยแพร่มาตรฐาน ISO 37001 ให้กับ 66 องค์กร ได้มีระบบจัดการการต่อต้านการติดสินบนที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของ 59 ประเทศทั่วโลก

เครือข่าย PACT จัดสัมมนาเผยแพร่มาตรฐานการขจัดสินบนในองค์กร

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรก่อตั้งเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ที่ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 130 บริษัท และบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการตรวจประเมินและออกใบรับรองด้านมาตรฐานระบบจัดการในระดับสากล มีสาขาอยู่ใน 140 ประเทศ และมีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 400,000 รายทั่วโลก จัดพิธีลงนามความร่วมมือการเตรียมรับรอง “องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและการตรวจสอบการต่อต้านการติดสินบนตามข้อกำหนด ISO 37001 - Anti-bribery management systems ที่จะประกาศใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศในปี 2559 (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
กำหนดการ
ชมภาพข่าวการลงนามความร่วมมือ (สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7)

องค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมในโครงการนำร่อง เพื่อนำไปสู่กระบวนการรับรองระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ info@pact.network

 ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง


มาเป็นองค์กรปลอดสินบนกันเถอะ (กรุงเทพธุรกิจ)
มิติใหม่ เครื่องมือวัดความโปร่งใสองค์กร ISO 37001 (นิวทีวี)
“องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐาน ISO 37001 (เนชั่นทีวี)
ภาคธุรกิจร่วมสร้าง "องค์กรปลอดสินบน" (ไทยพีบีเอส)
ฟังการสนทนาเรื่องการต่อต้านการติดสินบน กับคุณผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล

 เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต อิงหลักการและแนวปฏิบัติสากล ติวเข้มกระบวนงานต้านทุจริตให้กับ 77 บริษัท ได้มีเช็คลิสต์ต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Action-oriented) ที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจ (อ่านต่อ)

 สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัว PACT Network เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand) แพลตฟอร์มการต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่เน้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรม (Industry-specific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
5 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ PACT

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมในเครือข่าย PACT เพื่อรับคู่มือแนวทางการต้านทุจริต ฉบับ How-to สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pact.network

 


แนวทางการต้านทุจริต สำหรับองค์กรธุรกิจ ฉบับ How-to ความหนา 50 หน้า คู่มือช่วยองค์กรยกระดับการรับรู้เรื่องการต้านทุจริตในหมู่พนักงาน และทำให้ฝ่ายบริหารมีเครื่องมือและกติกาในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอื้อให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานมีบรรทัดฐานในการติดตามและรายงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตในภาษาเดียวกัน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างบทบาทการต่อต้านการทุจริตของกิจการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม