Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ มอบเกียรติบัตรด้านความยั่งยืน แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• ในฐานะองค์กรผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนอิงเป้าหมายโลก

14 พฤศจิกายน 2559 - สถาบันไทยพัฒน์ มอบเกียรติบัตร (Recognition) ให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก Global Reporting Initiative (GRI) ได้นำหลักการแนวทางในมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางการประเมินความยั่งยืนในมิติของการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น อ้างอิงมาจากเข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG Compass ที่จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นนำระดับโลก ได้แก่ UN Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) และ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)”

เกณฑ์การประเมิน SDG-Enhanced Sustainability Report มีอยู่ 5 ระดับ เริ่มจาก ระดับที่ 1 ความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับที่ 2 การให้ลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรต้องการตอบสนอง ระดับที่ 3 การกำหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับที่ 4 การผนวกการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร และระดับที่ 5 การสื่อสารและการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “พนักงานและลูกจ้างของการทางพิเศษฯ ทุกคนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบกับการดำเนินงานของการทางพิเศษฯ โดยดำเนินการตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี (2559-2563) เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ของการทางพิเศษฯ ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

นอกจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แล้ว องค์กรที่ติดกลุ่มได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, การไฟฟ้านครหลวง, บมจ.ไทยคม, ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป, บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, ธนาคารออมสิน, บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์

หน่วยงานที่สนใจในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร ให้มีความเชื่อมโยงกับ SDGs ในรูปแบบ Enhanced Sustainability Report สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thaipat.org


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอรจิรา ชัยบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]