Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

2017 GRI Certified Training Course (G4)สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ จำนวน 31 ท่าน

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ เน้นให้เกิดกระบวนการรายงาน (Reporting Process) ขึ้นในองค์กร มิใช่มุ่งหวังเพียงเพื่อให้องค์กรได้มาซึ่งเล่มรายงาน (Report) เป็นเรื่องหลัก รวมทั้งการตอกย้ำเรื่องสารัตถภาพ (Materiality) ที่ให้องค์กรดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในเรื่องที่สำคัญ (What matters) และตรงส่วนงานที่เรื่องนั้นมีความสำคัญ (Where it matters) ตลอดจนสามารถใช้กระบวนการรายงานดังกล่าวในการบูรณาการความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการรายงาน 5 ระยะของ GRI ซึ่งประกอบด้วย

Prepare:จัดทำภาพร่างของรายงาน เนื้อหาที่คาดว่าจะเปิดเผย และกระบวนการที่จะนำไปสู่จุดหมาย
Connect:ระบุและเชื่อมประสานกับผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งภายในและภายนอก เพื่อรับทราบเรื่องที่มีความสำคัญหลักในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับใช้ระบุผลกระทบที่เกี่ยวเนื่อง และจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะนำมารายงาน
Define:ตัดสินเนื้อหาที่จะใช้รายงาน จากความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและกลยุทธ์ขององค์กร
Monitor:ระบุถึงการปรับระบบและกระบวนการภายในที่อาจมีความจำเป็นต่อการได้มาซึ่งข้อสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการรายงาน ตามด้วยการเก็บรวบรวมข้อสนเทศที่ต้องใช้สำหรับจัดทำรายงาน และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่นำมารายงานได้คุณภาพ
Report:ลงมือจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ และสื่อสารตัวรายงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

หลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 (หลักสูตร 2 วัน) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรโดยตรง จาก GRI

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งถัดไป สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อกลับ

 


ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับหนังสือ “GRI Sustainability Reporting Process” ที่เป็น G4 ฉบับ How-to ภาษาไทย (ความหนา 81 หน้า) ที่สถาบันไทยพัฒน์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับองค์กรในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI ฉบับ G4 นอกเหนือจากเอกสารประกอบการอบรม ที่ได้รับการรับรองจาก GRI

 


พิเศษ! การอบรมในหัวข้อ Upgrade your sustainability report to SDG enhanced sustainability report เพื่อการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นการยกระดับรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) สู่รายงานเพิ่มพูนความยั่งยืน (Enhanced Sustainability Report)