Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2560

รายละเอียดโครงการ    ผลการประกาศรางวัล    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ มีจำนวนองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญและให้ความสนใจทั้งสิ้น 104 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 86 บริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 11 บริษัท และบริษัททั่วไปที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดาวน์โหลด รายงานของคณะกรรมการ (Judge Report) พิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG เพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงิน มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 8 บริษัท ระดับดีเด่น 15 ระดับ Recognition 16 บริษัท รางวัล AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE 1 บริษัท และรางวัล Outstanding New Comer 1 บริษัท จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ 104 บริษัท

 เพื่อเป็นการสนับสนุนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ให้สามารถยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกิจการ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็นหน่วยวิชาการ และในนามขององค์กรร่วมจัดทั้งสามแห่ง ได้จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม และข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนเฉพาะบริษัท ให้แก่บริษัทเข้าร่วมโครงการที่มีความประสงค์จะขอรับข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนของกิจการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
ภาพรวมและระดับของการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ในด้านความสมบูรณ์ของรายงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน ด้านการสื่อสารและนำเสนอรายงาน
จุดเด่น จุดด้อยในการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการโดยรวม
ระดับของการจัดทำรายงานความยั่งยืนเฉพาะบริษัท เทียบกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการโดยรวม
หัวข้อที่บริษัทเปิดเผยได้ดีและหัวข้อที่บริษัทสามารถพัฒนาได้เพิ่มเติม พร้อมข้อเสนอแนะ