Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

The State of Corporate Sustainability in 2019

รายงานสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ    นับตั้งแต่ที่สถาบันไทยพัฒน์ได้ริเริ่มจัดทำแนวทางการประเมินระดับการรายงานความยั่งยืนของกิจการ ขึ้นในปี พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจทั่วไป เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในรูปของการจัดทำรายงานความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกิจการ

ความริเริ่มดังกล่าว ได้นำไปสู่การพัฒนาเป็นโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ครอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงกลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2561 เป็นเวลา 6 ปีเต็ม

ในปี พ.ศ.2562 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ GRI Data Partner ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้ยกระดับการส่งเสริมการเผยแพร่การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการ ไปสู่การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นรูปเล่มรายงาน แต่ครอบคลุมไปสู่รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชื่อว่า "ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน" หรือ “Sustainability Disclosure Community” เพื่อให้สมาชิกได้มีเวทีที่นอกจากจะใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ ยังสามารถใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนระหว่างกันด้วย

การจัดตั้ง Sustainability Disclosure Community ขึ้นโดยความริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ครั้งนี้ เพื่อต้องการขับเน้นและรักษาบทบาทการเป็นผู้นำของภาคเอกชนไทย ต่อการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งเพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

โดยนับจากที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านข้อมูลกับ GRI เมื่อปี พ.ศ.2559 ในฐานข้อมูล GRI Sustainability Disclosure Database ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการทั่วโลก ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในหมวดที่เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 – Country Tracker โดยประเทศไทยมีรายงานที่เปิดเผยจำนวน 41 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2558 เพิ่มจำนวนเป็น 108 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2559 (เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า) และมาเป็นจำนวน 121 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2560 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12)

เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากสุด อยู่ที่ 237 แห่ง รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซีย 156 แห่ง มาเลเซีย 154 แห่ง สิงคโปร์ 153 แห่ง ตามมาด้วย เวียดนาม 104 แห่ง ฟิลิปปินส์ 65 แห่ง กัมพูชา 16 แห่ง และเมียนมา 3 แห่ง ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562)

และสถิติในระดับสากล จากฐานข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ.2561 ประเทศไทย ติดอันดับ Top 10 โลก ด้านการเปิดเผยรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI

102 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
  ดันประเทศไทยขึ้นรั้งแชมป์อันดับหนึ่งในอาเซียน และอันดับเก้าของโลก

 


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สถาบันไทยพัฒน์
คุณจินตนา จันสน โทรศัพท์: 02-930-5227