Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

SDC Webinar ปี 2562

Webinar:    ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66    ปี67


ในปี พ.ศ.2562 สถาบันไทยพัฒน์ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar สำหรับองค์กรสมาชิก จำนวน 3 ครั้ง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมัครใจขององค์กรสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกรับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา


สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ได้กำหนดช่วงเวลาไว้ ดังนี้

ครั้งที่หนึ่ง (27 ก.ย.) การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในมิติความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ประกอบด้วยหัวข้อ สารัตถภาพ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์ และบริบทขององค์กร
ครั้งที่สอง (28 ต.ค.) การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในมิติความเชื่อถือได้ของเนื้อหา (Credibility) ประกอบด้วยหัวข้อ กระบวนการจัดการความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย การกํากับดูแล ผลการดําเนินงาน และการสอบทาน
ครั้งที่สาม (27 พ.ย.) การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในมิติการสื่อสารและนําเสนอเนื้อหา (Communication) ประกอบด้วยหัวข้อ การนําเสนอ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียและโครงสร้างรายงาน


Webinar ปี 62 (เอกสารประกอบสำหรับองค์กรสมาชิก)


การเปิดเผยข้อมูลในมิติความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness)
การเปิดเผยข้อมูลในมิติความเชื่อถือได้ของเนื้อหา (Credibility)
การเปิดเผยข้อมูลในมิติการสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา (Communication)