Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หนังสือ (ปี 2555)

หนังสือเด่น         


แนวทางการรับมือภัยพิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ


หนังสือ “แนวทางการรับมือภัยพิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ” ความหนา 60 หน้า แนวทางสำหรับองค์กรธุรกิจในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การรับมือภัยพิบัติ ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์การช่วยเหลือ (Rescue) กลยุทธ์การบรรเทาทุกข์ (Relief) และกลยุทธ์การฟื้นฟู (Recovery)คู่มือการจัดกิจกรรม CSR สำหรับบริษัทเอกชน


หนังสือ “คู่มือการจัดกิจกรรม CSR สำหรับบริษัทเอกชน: โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง” ความหนา 24 หน้า แนวทางสำหรับจัดกิจกรรม CSR เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการดูแลคูคลอง ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุขให้กับประชาชน ไม่ให้ต้องประสบกับภาวะมหาอุทกภัยเช่นที่ผ่านมาCSR Thailand: 50 Good Practices in 2012


หนังสือ "CSR Thailand: 50 Good Practices in 2012" ความหนา 128 หน้า เอกสารประมวลเนื้อหาที่เป็นแนวปฏิบัติหรือการดำเนินงานที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจจำนวน 50 บริษัท และเนื้อหาที่เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนา CSR ขององค์กรธุรกิจ โดยการสนับสนุนของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยReporting your CSR (Updated GRI version 3.1)


หนังสือ "รายงานเพื่อความยั่งยืน: Reporting your CSR (Updated GRI version 3.1)" ความหนา 48 หน้า เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นจากแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของ GRI ฉบับ 3.1 โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะ (Prepare-Connect-Define-Monitor-Report) และกระบวนการกำหนดเนื้อหาของรายงาน พร้อมเพิ่มภาคผนวก ตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลัก (Core Indicators) ที่แปลเป็นภาษาไทยจำนวน 55 ตัวชี้วัดแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน


หนังสือ "แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน" ความหนา 72 หน้า เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นจากแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของ GRI ฉบับ 3.1 ที่แนะนำให้ใช้เป็นเอกสารตั้งต้นสำหรับบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป ในการศึกษาทำความเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน จัดพิมพ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย6 ทิศทาง CSR ปี 2555


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืน ประจำปี 2555 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2555: Reinforcing your CSR ความหนา 34 หน้า เพื่อเป็นข้อมูลแก่ธุรกิจที่สนใจสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกลยุทธ์ CSR และ Sustainability ขององค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน