Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หมวดหนังสือ COVID

หนังสือเด่น         


Resilient Enterprise Guidebook


สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำหนังสือคู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน “Resilient Enterprise Guidebook” ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ความหนา 58 หน้า แนวทางการปรับองค์กรให้มีภาวะพร้อมผัน (Resilience) ด้วยการนำข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health Business Practices) มาเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดวางกลยุทธ์องค์กรให้รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ และการเป็นองค์กรพร้อมผันในทุกสถานการณ์, 2564Business Recovery Playbook on COVID-19


สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำหนังสือบทบาทของภาคธุรกิจในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 “Business Recovery Playbook on COVID-19” ความหนา 134 หน้า โดยรวบรวมกรณีตัวอย่างจากการดำเนินงานของภาคธุรกิจในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 35 แห่ง ประมวลเป็นรูปแบบกิจกรรมใน 3 ด้าน สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรในช่วงการฟื้นตัว (Recovery) จากสถานการณ์, 2564Investor Response Guidance on COVID-19สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำเอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19 ความหนา 9 หน้า เผยแพร่ 7 แนวทางที่ผู้ลงทุนควรลงมือดำเนินการโดยทันที เพื่อดูแลจัดการประเด็น ESG ในระยะสั้น และปรับวางแนวการฟื้นตัวที่ให้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว, 2563.Business Response Guidance on COVID-19สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำเอกสาร Business Response Guidance on COVID-19 ความหนา 9 หน้า เผยแพร่ 6 แนวทางการดำเนินงานรับมือสถานการณ์โควิด-19 ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน และใช้สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ, 2563.